Southern Beaches Ferrari Photoshoot

Southern Beaches Photoshoot

Randy and I took the Ferraris to the Southern Beaches for some photos